• H αξιολόγηση

  • Argolida Blogs
  • Advertisements

H προκαταρκτική προκήρυξη για την διαχείριση απορριμάτων στην Περιφέρεια Πελοπννήσου

07/09/2011 S171 Κράτη μέλη – Έργα – Προηγούμενη ενημερωτική προκήρυξη – Προκαταρκτικη προκηρυξη – περιοδικη ενδεικτικη προκηρυξη

I.
II.A.
III.
VI.

GR-Τρίπολη: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων
2011/S 171-281219
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Έργα
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1)ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Πλατεία Εθν. Μακαρίου
Τρίπολη
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο +30 2713601190
Φαξ +30 2713601173
Διεύθυνση/διευθύνσεις διαδικτύου
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής http://www.ppel.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2)ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ)
Περιφερειακή ή τοπική αρχή Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης Ναι
ΤΜΗΜΑ II.A: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΡΓΑ)
II.1)ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου.
II.2)ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κυρίως τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης των εργασιών: Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Κωδικός NUTS GR25
II.3)Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
Όχι
II.4)ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με την απόφαση 68/11-04-2011 του Περιφερειακού
Συμβουλίου και μετά την από 1.7.2011 μεταφορά της αρμοδιότητας για τις τεχνικές υπηρεσίες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Αιρετή Περιφέρεια, προχωρεί στη προκαταρκτική προκήρυξη και διαβούλευση και στη συνέχεια, αξιοποιώντας τα δεδομένα της, στην προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την Ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων για χρονικό διάστημα περίπου 25 ετών. Η διαχείριση αυτή εντάσσεται στη γενική στόχευση να καταστεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια της Αειφορίας και θα βασίζεται στις ακόλουθες 4 αρχές:
— Αυστηρή τήρηση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας με ελαχιστοποίηση των ρύπων,
— Ελαχιστοποίηση του κόστους για τους πολίτες,
— Δημιουργία μεγάλου κοινωνικού και οικονομικού οφέλους,
— Ελαχιστοποίηση του υπολείμματος που θα οδηγείται σε ταφή.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ που εγκρίθηκε με την 5145/2-12-2010 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου. Παράλληλα ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει και την προσωρινή επίλυση του προβλήματος κατά τη μεταβατική περίοδο, έως δηλαδή την κατασκευή και λειτουργία των υποδομών και εγκαταστάσεων που αναφέρονται στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προτείνουν όποια δοκιμασμένη με επιτυχία και περιβαλλοντικά αποδεκτή τεχνική και τεχνολογική λύση επιθυμούν, εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να παρουσιάσουν το δικό τους ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο που θα επιτυγχάνει όλους τους σχετικούς στόχους του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ, συνοδευόμενο από όλες τις μελέτες που θα απαιτηθούν για την αδειοδότησή του. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνεται στην επίτευξη των στόχων για την αποφυγή ταφής των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και την εκτεταμένη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών.
Επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση των υποδομών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι δημόσιοι χώροι, ενώ δίνεται και η δυνατότητα οι υποψήφιοι επενδυτές να διαθέσουν ιδιωτικούς, ομοίως κατάλληλους χώρους, εντός των κατάλληλων περιοχών, όπως προσδιορίζονται στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ.
Στόχος της διαβούλευσης είναι να δοθεί σε όλους η δυνατότητα να συμβάλλουν στην τελική διαμόρφωση των όρων και να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι υποχρεώσεις των υποψηφίων επενδυτών και του δημοσίου. Στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου http://www.ppel.gov.gr/ έχουν αναρτηθεί όλα τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία. Στον ίδιο δικτυακό τόπο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις και προτάσεις έως την 31.10.2011, ώστε να αξιοποιηθούν για την οριστικοποίηση των τευχών δημοπράτησης.
Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν. 3389/2005. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής και οριστικής διαχείρισης των απορριμμάτων προτείνεται η παρακάτω κατανομή ευθυνών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Το δημόσιο προτείνεται να αναλάβει:
— τη μεταφορά όλων των οικιακών στερεών αποβλήτων σε προκαθορισμένα σημεία ανά ενότητα (από τους δήμους, σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ),
— τη χρηματοδότηση μέρους του έργου,
— την τήρηση των υποχρεώσεων των εξυπηρετούμενων δήμων προς τον ανάδοχο, εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ και τηρείται πιστά η περιβαλλοντική νομοθεσία,
— την επιτάχυνση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.
Ο ανάδοχος προτείνεται να αναλάβει για την οριστική λύση:
— την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης,
— την προμήθεια/κατασκευή και θέση σε λειτουργία των ΣΜΑ εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης,
— την κατασκευή και θέση σε λειτουργία ΟΕΔΑ εντός 3,5 ετών από την υπογραφή της σύμβασης και την ευθύνη διαχείρισης όλων των προϊόντων επεξεργασίας, ανάκτησης ενέργειας ή υλικών, παραγωγής δευτερογενών προϊόντων κλπ καθώς και του υπολείμματος.
Ο ανάδοχος προτείνεται, επίσης, να αναλάβει για την προσωρινή λύση:
— τη συλλογή και μεταφορά των οικιακών στερεών αποβλήτων από συγκεκριμένα σημεία μεταφόρτωσης,
— την προμήθεια και θέση σε λειτουργία ΣΜΑ στα συγκεκριμένα σημεία εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, αξιοποιώντας και τον ήδη αγορασμένο εξοπλισμό δεματοποίησης, ο οποίος θα του παραχωρηθεί,
— με το πέρας των 12 μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται είτε να μεταφέρει τα απόβλητα που παραλαμβάνει στους ΣΜΑ προς νόμιμη επεξεργασία – διάθεση σε εγκατάσταση εντός της ΕΕ είτε να τα αποθηκεύσει σε χώρο νόμιμης προσωρινής αποθήκευσης.
Η συνολική αξία της σύμβασης για το διάστημα της προσωρινής και οριστικής διαχείρισης εκτιμάται σε 350– 550 εκ ευρώ.
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Διακύμανση μεταξύ 350 000 000,00 και 550 000 000,00 EUR
Κατανομή σε τμήματα Όχι
II.5)ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
90513000, 90513200, 90512000, 45222110, 45222100
II.6)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών ανάθεσης 31.10.2011
II.7)ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT)
Ναι
ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1)ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1)Κύριοι όροι χρηματοδότησης και ρυθμίσεις πληρωμής ή/και παραπομπή στις σχετικές ρυθμιστικές διατάξεις
Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω σύμπραξης δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τον Ν. 3389/05. Η εισφορά του ελληνικού δημοσίου μέσω της σύμπραξης θα καθορισθεί κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Ο ανάδοχος θα αμείβεται για την ποσότητα των απορριμμάτων που θα διαχειρίζεται, τόσο στην προσωρινή όσο και στην οριστική λύση, εφόσον τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και την περιβαλλοντική νομοθεσία και επιτυγχάνει τους στόχους του ΠΕΣΔΑ. Η αμοιβή του αναδόχου για τα δύο στάδια (διαφορετική για κάθε στάδιο) θα προσδιοριστεί από την οικονομική του προσφορά.
III.2)ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
III.2.1)Παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
Όχι
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1)ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΄Η/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Ναι αναφέρατε το (τα) σχέδιο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): ΕΠ περιβάλλον αειφόρος ανάπτυξη. ΠΕΠ Πελοποννήσου.
VI.3)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Συναφείς κυβερνητικοί διαδικτυακοί τόποι με διαθέσιμες πληροφορίες
Νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος: http://www.ypeka.gr
VI.4)ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 5.9.2011

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: