• H αξιολόγηση

 • Argolida Blogs
 • Advertisements

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Απόφαση των Αυτοδιοικητικών και Οικολογικών Κινήσεων, καθώς και άλλων Συλλόγων, Φορέων και Ομάδων, που συμμετείχαν στις διεργασίες και στη Συνάντηση της Τρίπολης, στις 28 Απριλίου 2010, σχετικά με την

Τροποποίηση / Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ ( Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ) Περιφέρειας Πελοποννήσου

1. Εισαγωγή

Το <<Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων>> ( ΠΕΣΔΑ ) είχε εγκριθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ( ΚΥΑ ) 50910/2727/03               ( ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003 ) [ Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης ], με απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας κ. Αγγέλας Αβούρη                 στις 10 Φεβρουαρίου 2005. Η διάρκεια ισχύος του ήταν πενταετής, επομένως ο ΠΕΣΔΑ έπαψε να ισχύει από τις 10 Φεβρουαρίου 2010. Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα έργα και τις δράσεις που προέβλεπε ο ΠΕΣΔΑ 2005                    δεν υλοποιήθηκε τίποτε ( εκτός από την παύση λειτουργίας και                        την αποκατάσταση μερικών δευτερευούσης σημασίας χωματερών ) ! Και προκύπτει ένα μεγάλο ερώτημα : ΓΙΑΤΙ ; Έλειψαν οι αναγκαίοι πόροι, αδράνησε η Περιφέρεια, αδιαφόρησαν οι ΟΤΑ, δεν αποτελούσε άραγε ο ΠΕΣΔΑ το πλαίσιο συμφωνίας αν όχι ομοφωνίας μεταξύ Περιφέρειας και ΟΤΑ, για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων για την 5-ετία 2005 – 2009, προσπάθησαν οι ως άνω αρμόδιοι φορείς αλλά προσέκρουσαν σε κοινωνικές αντιδράσεις ; Και αν συνέβη το τελευταίο, οι κοινωνικές αντιδράσεις ήσαν δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες ; ΟΙ ΟΤΑ όσο και – πρωτίστως – η Γεν. Γραμματεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως προїσταμένη των ΟΤΑ Αρχή, οφείλουν να εκτιμήσουν την πενταετή πορεία τους επί του προκειμένου και      να δώσουν πειστικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα που σηματοδοτούν μία παταγώδη αποτυχία τους αναφορικά με την αντιμετώπιση ενός οξύτατου και χρονίζοντος κοινωνικού και περιβαλλοντικού προβλήματος της Περιφέρειας. Τέλος, για μας είναι αυτονόητο ότι στη συζήτηση για μία εποικοδομητική κριτική της πενταετούς πορείας του ΠΕΣΔΑ 2005 και για              την αναθεώρηση ή τροποποίηση αυτού θα πρέπει να συμμετέχουν ο Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας, εκπρόσωπος της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας, οι ΦοΔΣΑ  ( Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ) και τα Δημ. Συμβούλια των ΟΤΑ της Περιφέρειας, ενώ θα πρέπει παράλληλα να λάβει χώρα ευρεία Δημόσια Διαβούλευση με τη συμμετοχή δημοτικών κινήσεων, οικολογικών οργανώσεων και λοιπών κοινωνικών φορέων.

Εκείνο που θα έπρεπε να έχει προκύψει ήδη, διότι έχουν παρέλθει έξι και πλέον μήνες από την ανάληψη των αρμοδιοτήτων τους από τη νέα κυβέρνηση και τον νέο Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας, είναι η λήψη των βασικών πολιτικών αποφάσεων και η αποσαφήνιση του συνολικού πλαισίου των βασικών κατευθύνσεων, έργων και δράσεων του ΠΕΣΔΑ. Αυτό επείγει εξαιρετικά και μπορεί να γίνει ΑΜΕΣΑ,  στα πλαίσια μιας τροποποίησης του ΠΕΣΔΑ του 2005. Οι μελέτες εξειδίκευσης και εφαρμογής για την υλοποίηση των έργων και των επιμέρους μέτρων και δράσεων θα ακολουθήσουν, αφού προηγουμένως θα έχει οριστικοποιηθεί η τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ.

Εξακολουθεί λοιπόν να απουσιάζει ο ΄΄μπούσουλας΄΄ για το λύσιμο του ΄΄γόρδιου δεσμού΄΄, με συνέπεια η αδιαφορία, η έλλειψη κοινωνικής συναίνεσης και οι αντιδράσεις ένθεν και ένθεν να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα ή να εμποδίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση ή εφαρμογή οποιουδήποτε επιμέρους έργου ή δράσης.

2. Πλαίσιο βασικών αρχών και κατευθύνσεων

Ο νέος ΠΕΣΔΑ οφείλει να έχει :

* Ως Όραμα : Την Κοινωνία μηδενικών αποβλήτων

* Ως βασικές Αρχές και Κατευθύνσεις : Την Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων, ήτοι – με σειρά προτεραιότητας – την : Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, Μείωση σκουπιδιών, Διαλογή στην Πηγή όλων των κατηγοριών στερεών αποβλήτων, Ανακύκλωση, Λιπασματοποίηση – Κομποστοποίηση, Υγειονομική Ταφή των Υπολειμμάτων, και την Ενημέρωση –  Ευαισθητοποίηση – Συμμετοχή των δημοτών.

Σε κάθε μία διαχειριστική ενότητα της Περιφέρειας ( αντίστοιχη γεωγραφικά με το σημερινό νομό ) υφίσταται ένας ΦΟΔΣΑ ( Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ), αυτός που έχει ήδη συσταθεί ανά νομό. Οι ΦΟΔΣΑ είναι οι κατάλληλοι, αποκεντρωμένοι, φορείς διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων, ο καθένας μέσα στα όρια της διαχειριστικής του ενότητας. Απορρίπτουμε τη δημιουργία συγκεντρωτικών διοκητικών / διαχειριστικών δομών ( βλ. σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με μετόχους τους ΟΤΑ ή τους ΦΟΔΣΑ ), για λόγους αποτελεσματικότητας προς όφελος των δημοτών και της προστασίας του περιβάλλοντος, ήτοι : παραγωγή έργου με τη μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για τους δημότες, με διαφάνεια, κοινωνικό έλεγχο και οικολογική συμβατότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη την επίτευξη οικονονικής βιωσιμότητας αλλά και οικολογικής συνάμα συμβατότητας των απαιτούμενων έργων, προκρίνουμε έργα αποκεντρωμένα, ή δυνατόν διαδημοτικής και όχι ιδιωτικής εταιρικής μορφής και έντασης εργασίας ( δημιουργίας δηλ. περισσότερων θέσεων απασχόλησης σε σύγκριση με συγκεντρωτικές, ιδιωτικές, επενδυτικές μονάδες εντάσεως κεφαλαίου και ως εκ τούτου απασχόλησης λιγότερου προσωπικού ).

3. Απαιτούμενα έργα και Δράσεις – Βασικές επιλογές Συστατικά δομικά στοιχεία του νέου ΠΕΣΔΑ πρέπει να είναι τα παρακάτω έργα και δράσεις :

3.1. Ανακύκλωση υλικών συσκευασιών ( χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο ) Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου λειτουργούν ήδη δύο Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ( ΚΔΑΥ ), ένα στην Καλαμάτα και ένα στην Τρίπολη, ενώ ΚΔΑΥ – που ενδεχομένως μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες π.χ. της Κορινθίας –  λειτουργούν στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα. Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΕΣΔΑ οφείλει να προβλέπει τη βέλτιστη αξιοποίηση των εν λόγω ΚΔΑΥ, και τη δημιουργία – ενδεχομένως και άλλων – για την κάλυψη των αναγκών ανακύκλωσης των  διαχειριστικών ενοτήτων των νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ελαχιστοποιώντας στο απολύτως απαραίτητο από οικονομική και οικολογική σκοπιά τις μεταφορές των προς ανακύκλωση υλικών. Υποχρέωση όλων των ΟΤΑ είναι να συνάψουν μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τις σχετικές συμβάσεις με την ΕΕΑΑ ΑΕ, με τα ΚΔΑΥ κ.λπ. Για τη συλλογή και αποκομιδή των εν λόγω υλικών τοποθετούνται από τις δημοτικές αρχές δύο κάδοι, ένας για χαρτί-χαρτόνι και ένας για τα υπόλοιπα υλικά συσκευασιών.

3.2. Λιπασματοποίηση / Κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος των στερεών αστικών αποβλήτων ( Οικιακά οργανικά, φύλλα, κλαδέματα κηπευτικής και βλάστησης οδικού δικτύου, υπολείμματα αγροτικής παραγωγής )                  Τα νοικοκυριά που διαθέτουν δικό τους κήπο ή χωράφι ( εκτιμούμε ότι πρόκειται για τα 2/3 του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας ), έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν το οργανικό κλάσμα τους απ΄ευθείας εκεί για κομποστοποίηση / λιπασματοποίηση. Επίσης, όποιο νοικοκυριό επιθυμεί, μπορεί να λιπασματοποιεί / κομποστοποιεί το οργανικό κλάσμα των απορριμμάτων του με οικιακό κάδο κομποστοποίησης. Τα οργανικά των υπόλοιπων νοικοκυριών κομποστοποιούνται σε μονάδες κομποστοποίησης. Σχεδιάζονται και χωροθετούνται ( με βάση σχετική μελέτη που θα ακολουθήσει ) για το σκοπό αυτό 2-5 αποκεντρωμένες μονάδες κομποστοποίησης, εκ των οποίων μία το πολύ σε κάθε διαχειριστική μονάδα / σε κάθε νομό. Ιδιοκτήτες και φορείς λειτουργίας και διαχείρισης των εν λόγω μονάδων είναι οι αντίστοιχοι ΦΟΔΣΑ. Για τη συλλογή και αποκομιδή   των οργανικών τοποθετείται από τους ΟΤΑ ειδικά και αποκλειστικά  για το σκοπό αυτό 3ος κάδος. Πρόκειται για τη βέλτιστη λύση από κάθε άποψη : οικονομική ( συνολικό κόστος, ήτοι επενδυτικό + λειτουργικό :    0 – 60 € / τόνος ) και ολόπλευρα οικολογική συμβατότητα, κοινωνική αποδοχή, δημιουργία απασχόλησης κ.λπ.

3.3.Υπολείμματα στερεών αστικών αποβλήτων Δημιουργείται ένας ΧΥΤΥ σε κάθε μία διαχειριστική ενότητα ( Βλ. και ΠΕΣΔΑ 2005, όπου όμως στον νέο ΠΕΣΔΑ αποσαφηνίζεται ότι οι αναφερόμενες μονάδες αποτελούν ΧΥΤΥ και ΟΧΙ ΧΥΤΑ ). Σύμφωνα με τα παραπάνω,                οι παραγόμενες ποσότητες στερεών αστικών υπολειμμάτων βαίνουν διαρκώς μειούμενες, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται και ο βαθμός επικινδυνότητάς τους. Το κίνητρο για τους δημότες είναι η κοστολόγηση των τελών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την αρχή <<Ο Ρυπαίνων Πληρώνει>> ή <<Πληρώνω όσο Πετάω ( ΠΟΠ )>> ( βλ. και παρακάτω, σημείο 4.1. ). Ο υπάρχων ακόμη και σήμερα στη γειτονιά μας γκρι ή πράσινος κάδος συλλογής και αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων καταργείται και αποσύρεται σε τακτό, προσδιοριζόμενο μετά από απαραίτητη μελέτη, σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Η μελέτη προσδιορίζει τον τρόπο συλλογής των υπολειμμάτων και χρέωσης του κάθε νοικοκυριού ( υπάρχουν δοκιμασμένα διάφορα συστήματα ).

3.4. Ηλεκτρικές / Ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, συσσωρευτές, Ι.Χ. αυτοκίνητα, Μεταχειρισμένα Ελαστικά μεταφορικών μέσων, Μεταχειρισμένα Λιπαντικά και Ορυκτέλαια Ήδη έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν συναφή Συστήματα, ενώ αντίστοιχες μονάδες ανακύκλωσης λειτουργούν και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Υπογραφή συμβάσεων των Δήμων και έλεγχος από τον κάθε Δήμο για τις συμβάσεις των επιχειρήσεων της περιοχής τους.

3.5. Δημιουργία νέων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και αντίστοιχων διαδημοτικών Κέντρων Ανακύκλωσης – Επαναχρησιμοποίησης ( ΚΑΕ ) Υπάρχουν ακόμη και άλλες σημαντικές κατηγορίες υλικών ( όπως τα Αδρανή / Μπάζα / Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων [ ΑΕΚΚ], τα επικίνδυνα οικιακά, τα αχρησιμοποίητα ή ληγμένα φάρμακα, ο ρουχισμός και τα υποδήματα, τα έπιπλα ή άλλα ογκώδη προϊόντα, βιβλία, διακοσμητικά, φωτιστικά, τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, τα ανταλλακτικά οχημάτων κ.λπ. ), για τις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχα ΣΕΔ και θα πρέπει να δημιουργηθούν με ευθύνη της πολιτείας, ώστε να μπορούν να συνεργαστούν με αυτά οι ΟΤΑ και να πετύχουν περαιτέρω μείωση των προς διάθεση υλικών με παράλληλη περιβαλλοντική διαχείριση. Για τη δημιουργία τους απαιτούνται αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις ( βλ. και παρακάτω, σημείο 4.1. ). Όσον αφορά τον ΠΕΣΔΑ, τα Κέντρα Ανακύκλωσης – Επαναχρησιμοποίησης ( ΚΑΕ ) μπορούν να αποτελέσουν βασικό άξονα για την εναλλακτική διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Αποτελούν ένα χώρο προσωρινής αποθήκευσης και ταξινόμησης όλων των υλικών μέχρι την μεταφορά τους για τελική διαχείριση ή ανακύκλωση ή διάθεση για επαναχρησιμοποίηση από ενδιαφερόμενους δημότες. Κάθε Κέντρο Ανακύκλωσης – Επαναχρησιμοποίησης θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στον αστικό χώρο και να διαθέτει κτηριακούς αποθηκευτικούς χώρους ή κοντέϊνερ για όλα τα εν δυνάμει διαχειρίσιμα υλικά, όπως συσκευασίες, ΑΗΗΕ (ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά απόβλητα), κλαδέματα, ρουχισμός – υποδήματα, τα αχρησιμοποίητα ή ληγμένα φάρμακα, ελαστικά, επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, έπιπλα, βιβλία, διακοσμητικά, φωτιστικά, ογκώδη κ.ά. ( Ως πρόπλασμα τέτοιων Κέντρων Ανακύκλωσης – Επαναχρησιμοποίησης μπορούμε υπό προϋποθέσεις να δούμε                           το <<Κοινωνικό Παντοπωλείο>> του Δήμου Καλαμάτας ).

3.6. Ειδικά όσον αφορά τα απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις ( ΑΕΚΚ ) προτείνουμε την δημιουργία ορισμένου αριθμού μονάδων προσωρινής αποθήκευσης – επεξεργασίας ανά νομό ή διαχειριστική ενότητα, έτσι ώστε να έχουν όλοι οι κάτοχοι αποβλήτων ΑΕΚΚ πρόσβαση σε μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης και να πληρείται η αρχή της Εγγύτητας.                                                        Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δέχεται ισχυρές πιέσεις στο συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων και η ανακύκλωση των ΑΕΚΚ αποτελεί μονόδρομο για να αναχαιτισθούν οι συγκεκριμένες πιέσεις. Απαιτούμε την άμεση ψήφιση του Προεδρικού Διατάγματος, κατ¨ εφαρμογή του 2939/2001, το οποίο θα περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ.

3.7. Λυματολάσπη, απόβλητα ελαιουργείων Τα απόβλητα ελαιουργείων και τυροκομείων θα μπορούσαν και αυτά όπως και η λυματολάσπη, που προκύπτει από την επεξεργασία αστικών λυμάτων, καθώς επίσης και άλλα στερεά ή υγρά βιοτεχνικά / βιομηχανικά απόβλητα              ( π.χ. κατσίγαρος, σφάγια ζώων, απόβλητα παρασκευής τροφίμων )                   να αξιοποιηθούν μέσω αναερόβιας επεξεργασίας για παραγωγή βιοαερίου. Θα πρέπει να μελετηθεί το θέμα σε επίπεδο ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας, ώστε                   να προσδιοριστεί η βέλτιστη λύση με οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Ενδεχομένως, η ανενεργή μονάδα λιπασματοποίησης του Δήμου Καλαμάτας   ( ΜΟΛΑΚ  ) με κατάλληλες τροποποιήσεις στον εξοπλισμό της να μπορούσε να αποτελέσει μία / ή την μονάδα επεξεργασίας και αξιοποίησης των εν λόγω αποβλήτων.

3.8. Γεωργικά απόβλητα Απαιτείται όπως ο ΠΕΣΔΑ λαμβάνει ειδική μέριμνα για τη διαχείριση  κάθε μίας από τις 3 βασικές κατηγορίες γεωργικών αποβλήτων, ήτοι : α) τα οργανικά υπολείμματα αγροτικών προїόντων, β) τα πλαστικά των θερμοκηπίων και γ) τη συσκευασία και τα υπολείμματα λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων.

3.9. Παύση λειτουργίας – Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων ( ΧΑΔΑ ή, κοινώς, σκουπιδότοπων  ) Έπρεπε να έχουν κλείσει και να έχει ξεκινήσει αν όχι και να έχει ολοκληρωθεί    η αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ της Περιφέρειας. Απαιτείται να καθοριστεί χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων και να οριστεί επιτροπή παραλαβής των συγκεκριμένων αποκαταστάσεων. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη 79 ανενεργοί και 71 ενεργοί ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια.  Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Χατζημιχάλη, μελέτες και οι απαραίτητοι χρηματοδοτικοί πόροι υπάρχουν, προκειμένου όπως η Περιφέρεια με συνοπτικές διαδικασίες προχωρήσει στην αποκατάστασή τους. Προϋπόθεση : να εξουσιοδοτηθεί προς τούτοις από         τους ΦΟΔΣΑ.

3.10. Επένδυση στην ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την ενεργό συμμετοχή των δημοτών Εναλλακτική Διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως περιγράψαμε παραπάνω, δεν είναι εφικτή χωρίς ενημέρωση. Γι’ αυτό απαιτείται από την κεντρική πολιτεία, και εν προκειμένω από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και από τους ΟΤΑ της Περιφέρειας συστηματική και μακροχρόνια ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών με πολυδιάστατες δράσεις (όπως προβολή με πολλούς τρόπους σε ΜΜΕ, εκδηλώσεις, διαφημιστικά σποτ, έντυπο υλικό), ενημέρωση στα σχολεία και, κυρίως, πόρτα–πόρτα ενημέρωση των δημοτών.

3.11. Δημόσια Διαβούλευση και συμμετοχή των δημοτικών κινήσεων, οικολογικών οργανώσεων και λοιπών κοινωνικών φορέων σε αυτή Στο στάδιο διαμόρφωσης του νέου ΠΕΣΔΑ αλλά και κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, η προїσταμένη αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου φροντίζει, ώστε να διεξάγεται ουσιαστική δημόσια διαβούλευση, στην οποία να συμμετέχουν – εκτός από εκπροσώπους των θεσμικώς αρμοδίων ΟΤΑ – και εκπρόσωποι των προαναφερόμενων κινήσεων, οργανώσεων και φορέων.

4. Συναφή Αιτήματα, Διευκρινήσεις

4.1. Από την πολιτεία απαιτούμε επιτέλους όπως : α. Υπογράψει άμεσα               τα λοιπά Προεδρικά Διατάγματα ή ΚΥΑ ( Βλ. σχετικά με τη Διαχείριση και Ανακύκλωση Αδρανών Απορριμμάτων οικοδομικών υλικών κ.λπ. ), και                   β. Ενσωματώσει έστω και την τελευταία στιγμή, στο προς ψήφιση ήδη κατατεθημένο στη Βουλή νομοσχέδιο σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την Αρχή <<Ο Ρυπαίνων Πληρώνει>> ή <<Πληρώνω όσο Πετάω>>, και επανακαθορίσει νομοθετικά την καταβολή των τελών αποκομιδής απορριμμάτων σύμφωνα με το βάρος των παραγόμενων από    τον πολίτη σκουπιδιών, και όχι πλέον σε σχέση με την επιφάνεια του σπιτιού του όπως ισχύει δυστυχώς ακόμη και σήμερα στη χώρα μας. Στην κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι ΦΟΔΣΑ όπως και οι ΟΤΑ έχουν χρέος ως αρμόδιοι δημόσιοι φορείς, να διατυπώσουν και                            να απευθύνουν έστω και ΤΩΡΑ, την ύστατη ώρα με δεδομένο ότι έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, αντίστοιχα αιτήματά τους προς το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ( ΥΠΕΚΑ ).

4.2. Δεν έχουν θέση στον ΠΕΣΔΑ και γι΄αυτό απορρίπτουμε, για λόγους οικονομικής βιωσιμότητας και ταυτόχρονα οικολογικής συμβατότητας και κοινωνικής συνοχής :

 • «Μαγικές» λύσεις μηχανικής διαλογής, βιολογικής ξήρανσης, καύσης ή θερμικής επεξεργασίας, ενεργειακής αξιοποίησης ή οποιαδήποτε άλλης μορφής «βιομηχανοποίησης» των απορριμμάτων ( με κόστος 100 – 300 € / τόνος ), με την κατασκευή και λειτουργία μεγάλης / -ων συγκεντρωτικής / -ών μονάδας / -ων, μάλιστα μέσα από αδιαφανείς μεθοδεύσεις και χωρίς την παραμικρή κοινωνική διαβούλευση.
 • Χρήση των δεματοποιητών για τη δεματοποίηση στερεών αποβλήτων, τα οποία θα αποτελέσουν ΄΄αύριο΄΄ πρώτη ύλη κάποιου εργοστάσιου ΄΄ολοκληρωμένης διαχείρισης΄΄ των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τρίπολη, 28  Απριλίου 2010

Οι Συμμετέχοντες

 • Δημοτική Κίνηση <<Ναύπλιο  Η Άλλη Πρόταση>>
 • Δημοτική Κίνηση <<Κίνηση Πολιτών Δήμου Κορινθίων>>
 • Δημοτική Κίνηση <<Κοινωνική Πρωτοβουλία Τεγεατών>>
 • <<Οικολογικός Σύλλογος Κορινθιακού Κόλπου>> ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ
 • Δημοτική Κίνηση <<Τρίπολη – Ανθρώπινη Πόλη>>
 • Νομαρχιακή Κίνηση <<Αρκάδων Κοινόν>>
 • <<Παρεμβατική Κίνηση Πολιτών Μεγαλόπολης>>
 • <<Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας>>
 • <<ΤΡΟΙΖΗΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ>>

Διαβάστε το άρθρο :

Eγινε χτες η συναντηση στην Τριπολη.

Και το άρθρο :

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Advertisements

2 Σχόλια

 1. […] Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Posted on Μαΐου 28, 2010 by planetermionida […]

 2. […] αρκετά στοιχεία των δικών μας, αλλά και των θέσεων των αυτοδιοικητικών κινήσεων Πελοποννήσου όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Θα […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: